Privatlivspolitik

Vi passer på dine persondata

Sådan behandler vi persondata

1. Introduktion

Persondata er information, der kan henføres til en bestemt person (den registrerede), og kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, eller anden information om sundhed, seksuel orientering, eller fagforening.

Car Special er ansvarlig for at sikre integritet og beskyttelse af dine personlige oplysninger, når du bruger vores tjenester eller besøger vores hjemmeside. Denne privatlivspolitik, som er i overensstemmelse med EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og danske love, beskriver, hvordan Car Special vil behandle og sikre at de registreredes rettigheder er opfyldt.

Car Special tager din databeskyttelse alvorligt og for at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, lider økonomisk tab, eller tab af omdømme eller datafortrolighed.

Vi lægger særligt vægt på disse principper:

• At dine personoplysninger skal behandles på en lovlig, retfærdig og gennemsigtig måde.

• At personoplysninger indsamles eller genereres for et specifikt, eksplicit og legitimt formål.

• At kun data, der er relevante og begrænsede til det, der er nødvendigt til det tilsigtede formål, samles eller genereres.

• At dataene er korrekte og holdes ajourførte.

• At dataene kun opbevares så længe som nødvendigt for at kunne behandle eller at det kræves i henhold til loven.

• At dataene skal behandles med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Som dataansvarlig, skal Car Special kunne vise at ovenstående principper er opfyldt både inden for Car Special, hos eventuelle leverandører, partnere, samt de tilfælde hvor dataene er overført.

Denne privatlivspolitik fremstår af følgende information:

Kontaktoplysninger.
Hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler det, og hvordan vi bruger det.
Hvem har adgang til dine data, og hvor længe vi holder dataene.
Hvad vi gør for at beskytte dine data samt generel information om datasikkerhed i Car Special.
Hvad dine rettigheder er.

Hvis der er oplysninger, som du søger, der ikke findes i denne privatlivspolitik, eller der er noget yderligere du gerne vil forklare os, er du velkommen til at kontakte os. Kontaktoplysninger findes i næste afsnit.

2. Kontaktoplysninger

Car Special A/S / Epia er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis der er spørgsmål til denne politik, hvordan vi behandler dine data, eller hvis der er en klage, kan disse kontaktoplysninger benyttes.

Ved det usandsynlige tilfælde af at der er et bekræftet eller formodet data sikkerhedsbrud, bedes du også tage øjeblikkelig kontakt til Car Special.

Car Special A/S

Industriskellet 9-11

2635 Ishøj

CVR: 10628334

Telefonnr.: +4543543040

Mail: info@carspecial.dk

Website: www.carspecial.dk

3. Indsamling af persondata

Car Special indsamler personlige oplysninger for at kunne levere vores tjenester til dig. Dette kan være information, der indsamles eller genereres, når du f.eks. besøger vores hjemmesider (cookies), registrerer dig som ny kunde, eller bruger vores tjenester.

3.1 Hvilke data indsamler vi?

Typen af data vi indsamler begrænser sig til almindelige personhenførbare data:

Almindelig kontaktinfo (navn, email, telefonnummer, virksomhedsoplysninger, evt. jobtitel)
Identitetsoplysninger (Pas, kørekort mv) til brug for prøvekørsel af biler

3.2 Samtykke

Nogle behandlinger kræver eksplicit samtykke fra dig. Det gælder for eksempel behandlinger, som marketing og kundeundersøgelser, der ikke er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller loven. I disse situationer vil Car Special have brug for dit samtykke til at indsamle og behandle dine personlige data. I samtykket er det udtrykkeligt angivet hvilke data vi behandler, hvordan vi gør det og hvorfor. Det er også angivet, hvor længe et samtykke er gyldigt.

Som registreret har du ret til at inddrage dit samtykke til enhver tid. Car Special sikrer, at det er lige så nemt at inddrage samtykke, som det er at afgive samtykke.

I forbindelse med persondataforordningen vil Car Special i relevante sammenhænge opbevare optegnelser for at påvise, at der er givet samtykke til behandling af personoplysninger.

3.3 Cookies

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Cookies som er nødvendige til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke. Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookiepolitik.

4. Hvem har adgang til dine data?

4.1 Adgang

For at sikre, at kun de personer, der har brug for at se dine personlige data, har Car Special implementeret strenge adgangsbegrænsninger til de systemer, hvor personoplysningerne bevares og behandles. Det betyder, at EPIA GDPR Compliance Toolkit medmindre en medarbejder har en opgave at udføre, der er direkte relateret til en dit kundeforhold, har vedkommende ikke adgang til dine oplysninger. Afhængigt af hvilken opgave der skal udføres, får vedkommende kun adgang til dele af dine data, der er nødvendige for at udføre opgaven. Vi kræver også, at vores partnere og leverandører implementerer lignende restriktioner, hvis de håndterer dine personlige oplysninger på vores vegne.

Vi deler ikke dine personlige oplysninger med nogen uden for Car Special undtagen i følgende situationer:

 • Til ekstern behandling, som en del af det, at give dig et produkt eller en service:I de situationer, hvor vi deler (overfører) data til en underleverandør eller partner, sørger vi for, kun at overføre de data, de har brug for, for at kunne hjælpe os med at udføre deres del af det, at give dig en service eller et produkt. Vi sikrer også, at leverandører eller partnere behandler dataene på en sikker og fortrolig måde og i givet fald i henhold til vores instruktioner.
 • Med dit samtykke:Vi deler kun personlige oplysninger med virksomheder, organisationer eller personer uden for Car Special, når vi har dit samtykke til det.
 • Af juridiske årsager, for blandt andet at:- Overholde gældende lovgivning, regulering, retlig proces eller håndhævende statslige anmodninger.- Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.- Opdage, forhindre eller på anden måde addressere svig, sikkerhed eller tekniske problemer.– Beskytte mod rettigheder, ejendom eller sikkerhed for Car Special, vores brugere eller offentligheden som krævet eller lovligt tilladt

Det kan være, at en leverandør har dele af deres tjenester, der drives eller opbevares i et land uden for EU (i et såkaldt tredjeland), og at dine data således overføres uden for EU. I disse situationer er vores underleverandører forpligtet til at sikre, at de samme sikkerhedsforskrifter og foranstaltninger, der beskytter dine data inden for EU, også anvendes på de data, der overføres uden for EU. Det betyder, at dine personoplysninger er lige så sikre, om de behandles inden for EU eller i et tredjeland.

4.2 Opbevaring

Car Special lagrer ikke dine data længere end lovligt krævet, eller hvad der er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser til dig eller er nødvendig for sporbarhed i tilfælde af hændelser, tvister etc.

Vi har en generel sletningspolitik hvori der er beskrevet, hvor længe vi opbevarer visse typer data, og den kan refereres til hvis der er nogen tvivl. Vi vil sikre, at datalagringstiden (den tid dataene gemmes), som vi har i vores egne systemer, afspejles i vores underleverandørers systemer. De vil ikke gemme dine data længere, end vi gør.

5. Generel sikkerhed i Car Special

For at sikre, at behandlingen af dine data udføres på en sikker måde, har vi lagt særlig vægt på systemerne hvor personoplysninger behandles. Car Special har valgt en risikobaseret tilgang til sikring af IT-miljøet, der anvendes til at levere vores tjenester samt til opbevaring eller behandling af personoplysninger.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem tilsyn og i visse tilfælde logning. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også så vidt det er muligt fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.

6. Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om adgang til, korrigere, eksportere eller suspendere behandlingen af dine data. Car Special vil handle i overensstemmelse med dansk og EU-lov og vil støtte dig undervejs.

6.1 Ret til adgang

Som kunde af Car Special har du ret til at anmode om adgang til dine personlige data, som vi behandler. For at beskytte dine personlige data skal Car Special bekræfte din identitet på en officiel måde, før vi giver dig adgang til personoplysningerne.

De personlige data, som Car Special kan give dig adgang til, afhænger af hvilke tjenester du bruger. I tilfælde af, at Car Special behandler personlige data vedrørende dig, kan vi på anmodning give dig adgang til følgende oplysninger: • Formålet med behandlingen.

Hvilke typer af dine persondata vi behandler.
Den organisation eller enkeltpersoner, der har adgang til dine persondata.
Den tid, vi lagrer den slags personoplysninger.
Hvis data ikke indsamles fra dig, hvor vi har de personlige data fra.
Om relevant, detaljerne og betydningen af profilering eller automatiserede beslutninger på dine personlige data.
Hvis det er relevant, de sikkerhedsforanstaltninger der er på plads i forbindelse med internationale overførsler.

6.2 Ret til data-portabilitet

Som kunde har du ret til at få dine persondata udleveret. For at beskytte dine personlige data skal vi bekræfte din identitet på en officiel måde, før vi giver dig adgang til personoplysningerne.

De personlige data, som vi kan eksportere til dig, afhænger af hvilke tjenester og produkter du bruger. I tilfælde af, at Car Special behandler persondata vedrørende dig, kan vi på anmodning eksportere de oplysninger du har afgivet i forbindelse med anvendelsen af vores tjenester, herunder kontakt- og loginoplysninger samt evt. anvendelseshistorik.

Anmodninger om dataportabilitet kan ske mundtligt eller skriftligt. Alle anmodninger vil blive behandlet uden unødig forsinkelse, og inden for en måned vil du modtage en opdatering med bekræftelse på overførslen eller en forventet tid, hvor eksporten afsluttes.

6.3 Ret til berigtigelse

Car Special stræber på at sikre, at de opbevarede og indsamlede personoplysninger er nøjagtige. I tilfælde, hvor du er blevet opmærksom på at oplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, opfordres du til at tage kontakt til Car Special for at rette op på de unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger.

Car Special bevarer retten til at nægte anmodninger om berigtigelse, hvis anmodningen er ubegrundet eller overdreven. I sådanne tilfælde forbeholder Car Special sig ret til at anmode om et rimeligt gebyr for at imødekomme anmodningen for at kompensere for administrationsomkostninger.

Anmodninger om berigtigelse kan ske mundtligt eller skriftligt. Alle anmodninger vil blive behandlet uden unødig forsinkelse, og inden for en måned vil du modtage en opdatering med bekræftelse af rettelsen eller en forventet tid, hvor retten skal afsluttes.

6.4 Ret til sletning

Car Special har lovkrav om at følge danske- og EU-love om indsamling og opbevaring af specifikke datatyper, for eksempel, kontrakter og regninger. For personlige oplysninger, der falder uden for disse loves anvendelsesområde, har Car Special oprettet en standard sletningspolitik til dækning af specifikke typer data for at sikre, at ingen personlige data holdes længere end nødvendigt. Under visse omstændigheder har du som registreret ret til at blive glemt, og du kan kontakte Car Special, hvis du vil have dine persondata slettet.

Du har ret til at få dine personlige data slettet af Car Special, hvis:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige (dvs. du er ikke længere en kunde hos Car Special og det er ikke lovligt at opbevare oplysningerne – se nedenfor).
 • Du inddrager samtykke.
 • Du protesterer, og der er ingen legitime grunde til at behandle dine personlige data.
 • Oplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 • Det skal slettes på grund af juridisk forpligtelse (dansk- eller EU-lov).

Du har ikke ret til at slette personlige data, når behandlingen er nødvendig:

 • For at udøve retten til ytringsfrihed og information.
 • For at overholde en lovpligtig forpligtelse i henhold til dansk- eller EU-lov.
 • Af hensyn til offentlig interesse.
 • Til arkiveringsformål relateret til offentlig interesse, videnskab, historisk eller statistisk formål
 • Til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Anmodninger om sletning kan ske mundtligt eller skriftligt. Alle anmodninger vil blive behandlet uden unødig forsinkelse, og inden for en måned modtager du en opdatering med bekræftelse på sletningen eller en forventet tid, hvor sletningen vil ske.

6.4 Ret til sletning

Under visse omstændigheder har du som registreret ret til at begrænse (suspendere) behandlingen af dine personlige data udført af Car Special.

Du har ret til at få din personlige databehandling suspenderet, hvis:

 • Du bestrider rigtigheden af personoplysningerne. (Car Special suspenderer behandlingen, indtil verifikation af personoplysningernes gyldighed er indtruffet.)
 • Behandlingen er ulovlig, men i stedet for at slette personoplysningerne, anmoder du om suspendering af behandlingen.
 • Car Special har ikke længere brug for personoplysningerne til det besluttede formål med behandlingen, men skal bibeholde dataene til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
 • Du protesterer mod behandlingen i henhold til artikel 21 i GDPR.

Når dine personoplysninger er begrænset eller suspenderet, er der visse tilfælde, hvor behandlingen kan fortsætte (se nedenfor). Personlige data behandles i disse tilfælde kun:

 • Med dit samtykke, eller
  Til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, eller
 • For beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder, eller
 • Af hensyn til den vigtige offentlige interesse i Den Europæiske Union eller medlemsstat.

Hvis du har suspenderet behandlingen af personoplysninger, vil Car Special informere dig inden suspenderingen af behandlingen er løftet.

7. Klager

Klage over Car Specials behandling af personoplysninger kan rettes til:

Datatilsynet

Borgergade

28,5 1300 København K

8. Ændring af denne politik

Denne politik gennemgås regelmæssigt og opdateres, hvis der er ændringer i databehandlingen. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort her, og hvis væsentligt, meddeles Car Specials kunder via e-mail og andre kommunikationsmidler.